• Sledujte nás

Modlitba

za cestu Svätého Otca

Dobrotivý Bože,

ty si nám dal Pannu Máriu a svätého Jozefa,
aby nás viedli na ceste za Ježišom.

Prosíme ťa na ich príhovor
za Svätého Otca Františka a za nás všetkých,
aby sme boli otvorení pôsobeniu tvojho Svätého Ducha.
Aby nás počas svojej návštevy na Slovensku pápež ako nástupca apoštola Petra
posilnil vo viere, predovšetkým v to,
že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ a že on, náš Pán,
je pre každého cestou, pravdou a životom.

O to ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána.

Prosby

Tri oblasti modlitby a prípravy
 • Za pápeža – znak spoločenstva so Svätým Otcom
 • Za Cirkev na Slovensku - znak zodpovednosti za našu krajinu
 • Za ľudí vo svete - znak evanjeliovej solidarity

Za pápeža

 • Aby modernému svetu s odvahou hlásal Ježišovo evanjelium pravdy a lásky.
 • Aby slovami nádeje napomáhal prekonávanie nerovností a rozdelení medzi ľuďmi.
 • Aby bol naplnený Božím Duchom a viedol Cirkev k chápaniu znamení našich čias.
 • Aby sme s úctou a poslušnosťou počúvali slová pápeža Františka a uvádzali ich do života.

Za Cirkev na Slovensku

 • Aby sme sa s úprimnou ochotou modlili za pápeža, za biskupov a kňazov.
 • Aby sme prijímali radosť kresťanskej viery v každodennom živote a vydávali pravdivé svedectvo o Kristovi a jeho Cirkvi.
 • Aby sme podľa príkladu Panny Márie a s jej pomocou odvážne prijímali svoj život ako neopakovateľný a dôležitý v Božích plánoch.
 • Aby sme podľa príkladu sv. Jozefa neúnavne a nenápadne pracovali vo svete v službe Ježišovi.
 • Aby sme v pravde a láske mohli rásť v slobode Božích synov a dcér.

Za ľudí vo svete

 • Aby kresťania rôznych vyznaní budovali medzi sebou cesty porozumenia a vzájomného prijatia.
 • Aby mladí ľudia, ktorí hľadajú zmysel života, vytrvali v spoločenstve s Bohom i Cirkvou.
 • Aby sa napĺňali túžby ľudskej rodiny po pravom pokoji a bratskej láske.
 • Aby sme spolupracovali s Bohom na prejavoch starostlivosti voči chorým, opusteným, chudobným a prenasledovaným.
 • Aby sme boli ochotní konkrétne pomáhať sociálne slabším a ľuďom, ktorí sa nachádzajú v núdzi.

Prosba

v gréckokatolíckej cirkvi
 • Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ty si poveril apoštola Petra,
 • aby posilňoval bratov a sestry vo viere.
 • Otvor naše srdcia pre slová jeho nástupcu pápeža Františka
 • a pomôž nám aj v dnešnej dobe vydať svedectvo vernosti, lásky a jednoty s tebou i so Svätým Otcom,
 • prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
 • Deviatnik pre Rómov pred stretnutí so Svätým Otcom